Išorinis vertinimas

Vandžiogalos gimnazijos išorinio vertinimo išvados

Gimnazijoje  2018 m. sausio 22-25 dienomis atliktas mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas. Vizito gimnazijoje metu išorės vertintojai stebėjo 62  pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus, klasės valandėles, iš jų vertinta- 58. Vizito metu buvo gilintasi į mokinių, mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų ir aptarnaujančio personalo darbą.  Išorinio vertinimo savaitę  stebėti  20 mokytojų vedami užsiėmimai. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su mokytojais  bei kitais mokyklos darbuotojais, mokiniais ir mokinių tėvais, dalyvavo penkiuose susitikimuose su įvairiomis mokykloje veikiančiomis darbo grupėmis, savivaldos institucijomis. Analizuotos gimnazijos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai.

Buvo stebėta ir vertinta gimnazijos veikla, nurodytos 10 mokyklos stipriųjų ir 5 tobulintinos sritys.

 Vertinimo procese ir ataskaitoje taikyta penkių vertinimo lygių skalė, gimnazijos kokybei įvertinti panaudoti 3 vertinimo lygiai: – veiksminga, išskirtinė, kryptinga, savita, kūrybiška (4 lygis); taip įvertintą gimnazijos patirtį verta paskleisti už mokyklos ribų. – viršija vidurkį, tinkama, paveiki, potenciali, lanksti (3 lygis); taip įvertintą gimnazijos patirtį verta skleisti mokykloje; – vidutiniška, nebloga, nesisteminga, neišskirtinė (2 lygis), t.y. mokykloje yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti.

Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai

1. Mokinių socialumas veikiant (1.1.1. – 3 lygis).

2. Pagalba mokiniams, planuojant profesinį gyvenimą (1.1.1.– 3 lygis).

3. Geri mokinių pasiekimai olimpiadose, projektuose ir socialinėje veikloje (1.2.1. – 2 lygis, nurodytas aspektas- 3 lygis).

4. Tinkama pagalba mokiniui  (2.1.3. – 2 lygis, nurodytas aspektas- 3 lygis).

5. Paveikus mokymosi konstruktyvumas (2.3.1. – 3 lygis).

6. Geri santykiai ir mokinių savijauta (2.3.2. – 3 lygis).

7. Aktyvi mokinių savivalda (2.3.2. – 3 lygis).

8. Darbinga  tvarka (2.3.2. – 3 lygis).

9. Gimnazijos erdvių dekoravimas mokinių darbais (3.1.3. – 3 lygis).

10. Gimnazijos atvirumas (4.2.3.– 3 lygis).

Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai

1. Mokymo(si) diferencijavimas, individualizavimas ir suasmeninimas pamokoje(2.2.2.– 2 lygis).

2. Metodų įvairovė (2.2.2. – 2 lygis).

3. Vertinimas ugdymui (2.4.1.– 2 lygis).

4. Mokinių įsivertinimas pamokoje (2.4.2. – 2 lygis).

5. Kolegialus mokymasis šiuolaikinės pamokos kokybei (4.2.1.– 2 lygis).

 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos išorinio vertinimo trumpoji ataskaita