Pagalba mokiniui

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė - Irena Aleksandravičiūtė - socialinė pedagogė

Sekretorė - Alma Pauželienė - lietuvių kalbos mokytoja

Nariai:

Audronė Bajarūnienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gerda Strelčiūnienė - logopedė

Eglė Bartašiūtė - psichologė

Lionė Balvočienė - pradinių klasių mokytoja

Ona Šiušienė - rusų kalbos, dailės, technologijų mokytoja

Romas Krikščiūnas - technologijų mokytojas, bibliotekininkas

Algirdas Šiušas - direktorius

 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo tvarkos aprašas 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno r. Vandžiogalos gimnazijoje tvarkos aprašas. 

Informacinis leidinys mokiniams „Kaip mokytis?“.

 

Pagalbos mokiniui specialistai

Irena Aleksandravičiūtė - vyr. socialinė pedagogė

Kontaktai: tel. 8 37 524221, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Socialinės pedagogės funkcijos:
Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:
• Individualus darbas - konsultacijos, pokalbiai su mokiniais jų tėvais, mokytojais (siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (globėjų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti.
• Renginiai, akcijos, konkursai (pasaulinės nerūkymo dienos paminėjimas, pasaulinės ŽIV/AIDs dienos paminėjimas, korupcijos savaitė, prevencijos savaitė ir kt.).
• Informacijos sisteminimas ir sklaida (įvairūs lankstinukai, skrajutės, plakatai, stendai, vedami žurnalai, atliekami tyrimai ir jų aprašymai).
• Socialinių paslaugų organizavimas (nemokamas pavėžėjimas, nemokamas maitinimas ir kt.).
• Darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais.
• Prevencinės veiklos organizavimas.
• Projektinės veiklos organizavimas.
• Profesinis informavimas.

TIKSLAS - Padėti mokinimas ugdytis socialinius įgūdžius, atsakomybę už savo elgesį bei sugebėjimą planuoti savo veiklą

UŽDAVINIAI:

  • Ugdyti mokinių saviraišką.
  • Ugdyti mokinių gebėjimą išvengti netinkamo elgesio.
  • Ugdyti gebėjimą planuoti savo veiklą.

*****************************************************************************

Audronė Bajarūnienė - specialioji pedagogė

Kontaktai: tel. 8 37 524221, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Specialiosios pedagogės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą; nustatyti mokinių (vaikų)  SP ir juos tenkinti; padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas SP mokiniams (vaikams).

Specialiojo pedagogo funkcijos:
-    atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;

-    bendradarbiaudamas  su mokytojais, SP mokinių tėvais (globėjais), PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius SP mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

-    padeda SP mokiniams įsisavinti ugdymo turinį specialiojo pedagogo kabinete ir lavina jų sutrikusias, atsižvelgiant į kiekvieno SP mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

-    partaria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas SP mokiniams;

-    teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams;

-    tvarko ir pildo savo dokumentus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;

-    formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės  teigiamą požiūrį į SP mokinius. 

*******************************************************************

Gerda Strelčiūnaitė - Logopedė

Kontaktai: tel. 8 37 524221, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Logopedo funkcijos:
   - įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

   - organizuoja individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas; tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

   - numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones, būdus ir juos taiko siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms;

   - teikia pedagogams ir tėvams (globėjams) metodinę pagalbą mokinių kalbos ugdymo klausimais;

   - bendradarbiauja su kitais specialistais: mokyklos – specialiuoju pedagogu, psichologu, socialiniu pedagogu, Kauno raj. Švietimo skyriaus vyr. specialiste bei PPT specialistais;

   - kelia kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, kursuose, konferencijose; taiko savo darbe logopedijos naujoves.

*******************************************************************

 Eglė Bartašiūtėpsichologė

 Kontaktai: tel. 8 37 524221, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

 Pagrindinės veiklos kryptys:

 švietimas: mokinių (vaikų), tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

  • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
  • įvertinimas: konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.
  • konsultavimas: Konsultuojama siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginius poveikio būdus.

 

Kada kreiptis į psichologę?

• Jei turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;

• Kai jautiesi vienišas, nemylimas;

• Kamuoja nerimas, stresas, baimė;

• Susiduri su mokymosi sunkumais;

• Jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;

• Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais

• Tau liūdna, sunku ir tiesiog su kuo nors norisi pasikalbėti, pasitarti.

 

Labai laukiami ir tėveliai, nes jie yra arčiausiai savo vaiko.

Drauge mes pabandysime įveikti sunkumus.

Konsultacijos yra konfidencialios ir savanoriškos.

 ******************************************************************

Rita Rimeikė - Sveikatos priežiūros specialistas

Kontaktai: tel. 8 37 524221, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

1. Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

2. Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams).

3. Dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.

4. Vykdyti pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.

5. Vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti.

6. Teikti pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.

7.Tvarkyti medicinos dokumentus, kaupti ir savo veikloje taikyti metodinę medžiagą sveikatos klausimais.

8. Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

9.Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, Kauno rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

10. Organizuoti susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.

11. Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.

12. Dalyvauti įgyvendinat sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.

13. Rengti mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.

*********************************************************************