Veikla

Gimnazijoje vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Organizuojant ugdymo procesą vadovaujamasi šiais dokumentais:

  • Gimnazijos strateginiu planu.
  • Gimnazijos ugdymo planu.
  • Gimnazijos nuostatais.
  • Gimnazijos vidaus darbo taisyklėmis.
  • Gimnazijos veiklos programa.
  • Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Direktoriaus Įsakymu Nr. P-1, 2013-09-02.
  • Mokyklos pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka, patvirtinta Direktoriaus Įsakymu Nr. P-1, 2013-09-02.
  • Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2012 m. birželio 28 d. Isakymu Nr. V-1049 Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.
  • Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2012 m. rugsėjo 26 d. Įsakymu Nr, V-1405 Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu.
  • Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773

 

Mokykla mokamų paslaugų neteikia