Veikla

Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Organizuojant ugdymo procesą vadovaujamasi šiais dokumentais:

  • Gimnazijos strateginiu planu.
  • Gimnazijos ugdymo planu.
  • Gimnazijos nuostatais.
  • Gimnazijos vidaus darbo taisyklėmis.
  • Gimnazijos veiklos programa.
  • Gimnazijos  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Vandžiogalos gimnazijos direktoriaus 2014 08 29 įsakymu Nr. P-154.
  • Gimnazijos  pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka, patvirtinta Vandžiogalos gimnazijos direktoriaus 2014 08 29 įsakymu Nr. P-154.
  • LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2012 m. rugsėjo 26 d. Įsakymu Nr, V-1405 Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu.
  • Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773

 

Mokykla mokamų paslaugų neteikia.