Socialinė pilietinė veikla

Socialinė pilietinė veikla

Socialinė pilietinė veikla privaloma 5-8 ir IG- IIG klasių mokiniams. Jai skiriama 10 valandų per mokslo metus (kiekvieną pusmetį po 5 val.)

          Siūlomos socialinės veiklos 5-8 ir IG- IIG kl. mokiniams:

          1. dalyvavimas akcijose, projektuose, konferencijose, konkursuose;

          2. savitarpio pagalba (pagalba neįgaliam, sergančiam draugui);

          3. klasės kabineto priežiūra;

          4. klasės renginių organizavimas;

          5. klasės veiklos organizavimas (pareigos seniūno, jo pavaduotojo, lankomumo registruotojo ir kt.).

          6. pagalba klasės auklėtojui;

          7. atstovavimas (reprezentavimas) gimnazijos viešuose renginiuose;

          8. pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų.

          9. dalyvavimas klasės ir gimnazijos savivaldos darbe;

          10. pagalba gimnazijos darbuotojams, pedagogams;

          11.dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose;

          12. kabinetų ir gimnazijos inventoriaus smulkus remontas;

          13. dalyvavimas gimnazijos ir miestelio kultūriniuose renginiuose;

          14. darbas gimnazijos bibliotekoje, muziejuje.

Socialinės veiklos apskaitą elektroniniame dienyne fiksuoja klasės vadovas ir dalykų mokytojai bei specialistai.